Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

W drugiej połowie 2020 roku Rada Gminy Niwiska, na wniosek mieszkańców, podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowościach Hucina, Hucisko, Kosowy, Przyłęk, Trześń, Zapole, Niwiska, Siedlanka i Leszcze oraz III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Spośród wszystkich dokumentów uchwalanych przez Radę Gminy dokumenty planistyczne, w najwyższym stopniu wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców i mają największy wpływ na otaczającą nas przestrzeń. Aby poznać różnicę pomiędzy Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego a Studium, zachęcamy do lektury publikacji ,,Planowanie przestrzenne dla każdego” dostępnej na naszej stronie internetowej w zakładce ,,Konsultacje społeczne”.

W procesie tworzenia gminnych dokumentów strategicznych bardzo ważny jest udział mieszkańców. Dzięki konsultacjom społecznym każdy z Was ma realny wpływ na kierunek rozwoju i może współdecydować o otaczającej nas przestrzeni.

Rozwiązania ustalone w tych dokumentach będą wiążące dla wszystkich, a wypracowane rozwiązania i działania zmienią krajobraz Gminy na lata.

Konsultacje społeczne dot. miejscowych planów oraz zmiany studium odbędą się poprzez:

  1. Spotkanie z mieszkańcami w ramach, którego zostanie zaprezentowany przedmiot debaty, udzielone dodatkowe wyjaśnienia przez urbanistę lub odpowiedzi na pytania związane z projektowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, (możliwość udziału online w spotkaniu).
  2. Dyżury w punktach konsultacyjnych – w 3 miejscowościach gminy: w Przyłęku (remiza OSP), w Kosowach ( świetlica w remizie) i w Hucisku (świetlica wiejska w remizie).
  3. Badanie ankietowe – zebranie informacji na temat potrzeb i opinii mieszkańców.
  4. Zbieranie opinii poprzez narzędzie kMAP – platformę internetową, poprzez którą będzie możliwość składania własnych opinii oraz zostaną na niej udostępnione projekty MPZP i zmiany studium.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące planowanych konsultacji społecznych, a szczególne terminy realizacji, będą mogli Państwo odnaleźć na stronie internetowej Gminy Niwiska w zakładce „Konsultacje społeczne”, na plakatach oraz ulotkach informacyjnych. Będzie również możliwość zapisania się do bazy odbiorców poprzez System Blisko (wiadomość SMS lub wiadomość multimedialną na aplikację) w tym przypadku potrzebne informacje będą przekazywane  w komunikatach.

Gmina Niwiska uzyskała grant na realizację konsultacji społecznych  na działania w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach projektu „Wspólny Plan” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez WiseEuropa- Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz Fundację Stabilo.   

Gorąco zachęcam do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach!

Wójt Gminy Niwiska    

  mgr inż. Elżbieta Wróbel