Szkoła Podstawowa

 Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kosowach

Program wychowawczo – profilaktyczny SP w Kosowach


Informacja

Szkoła Podstawowa w Kosowach od roku szkolnego 2017/2018 jest ośmioklasową publiczną szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym.

Dyrektorem szkoły od roku szkolnego 2019/2010 jest Izabela Warunek. Placówka dysponuje salami dydaktycznymi dla każdego oddziału, a także pracownią komputerową ze stałym dostępem do Internetu, mini salą gimnastyczną, biblioteką, boiskami do piłki ręcznej i nożnej. Zajęcia w placówce odbywają się w systemie jednozmianowym. W okresie jesienno-zimowym organizowany jest dowóz. Przy szkole działa świetlica wiejska.

Nauczyciele prowadzą rożne koła zainteresowań. Umożliwiają one rozwój pasji, talentów oraz umiejętności uczniów, którzy odnoszą sukcesy podczas egzaminów zewnętrznych, a także w konkursach artystycznych, przedmiotowych i sportowych na szczeblu gminy, powiatu, a także rejonu.

Szkoła w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne oraz rewalidacyjne.

Kadra pedagogiczna pracuje w oparciu o nowoczesne metody, wykorzystuje technologię informacyjną, doskonali swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, a także podnosi swoje kwalifikacje poprzez studia podyplomowe.

Szkoła współpracuje z innymi placówkami oświatowo-kulturalnymi z terenu gminy, a także zewnętrznymi grupami artystycznymi, organizacjami społecznymi i lokalnymi działającymi na rzecz oświaty. Od lat organizuje imprezy i uroczystości z udziałem społeczności wiejskiej. Angażuje się w różnego typu akcje charytatywne, programy i projekty unijne.

Wyróżniamy się spośród innych organizowaniem licznych wycieczek turystyczno-krajoznawczych, kulturalno-rekreacyjnych oraz wyjazdów na ścieżki edukacyjno-przyrodnicze.

W naszej szkole najważniejszym dobrem są nasi uczniowie oraz ich rodzice i najbliżsi. Staramy się wszechstronnie rozwijać naszych wychowanków, a także traktować każdego z nich indywidualnie. Gwarantujemy miłą, przyjazną i serdeczną atmosferę sprzyjającą edukacji i wychowaniu do wartości.

Gorąco zapraszamy!

KONTAKT

adres
 Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kosowach
ul. Szkolna 108, 36- 147 Niwiska

telefon
17-22-78-164

e-mail
sp_kosowy@o2.pl