Rozliczenie kosztów nadania imienia Szkole

Dyrektor, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej, oraz Sołectwo Kosowy składa gorące podziękowania za trud, pracę i poświęcony czas wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości nadania im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kosowach.

Szczególne podziękowania składamy Dyrektorowi wraz z gronem pedagogicznym, ks. Proboszczowi, rodzicom, oraz radzie sołeckiej dzięki którym uroczystość ta mogła być tak doniosła i tak dobrze odebrana wśród społeczeństwa o czym świadczą liczne podziękowania i gratulacje składane od osób zaproszonych na uroczystość.

Jednocześnie informujemy, że łączna kwota zebrana w czasie zbiórki w miejscowości Kosowy, oraz wolne datki od zaproszonych gości wyniosły kwotę 10 080,00zł., z czego wydatki na zakup sztandaru z drzewcem, tablo oraz gwoździe opiewał na kwotę 6873,00zł, poczęstunek 1168,72zł., materiały promocyjne i oprawa 932,70zł, . Pozostałe środki w wysokości 1105,58 zostaną wydatkowane według ustaleń Rady Rodziców z wstępnym wskazaniem na gablotę sztandaru.

Kwiaty oraz tablica pamiątkowa została zasponsorowana przez rodziców.

Składamy również serdeczne podziękowania wszystkim zaproszonym gościom za tak liczną obecność na czele z ks. Biskupem Janem Watrobą, Państwem Alfredą i Józefem Popiełuszko, gościom z szczebla Sejmu, Województwa Podkarpackiego, Kuratorium Oświaty, Powiatu Kolbuszowskiego oraz Gminy Niwiska.