Procedura dotycząca” ZMIANY IMIENIA SZKOŁY”

OPIS DZIAŁAŃ ZAPLANOWANYCH  W CELU REALIZACJI ZADANIA „WERYFIKACJA IMIENIA SZKOŁY” ORAZ  PROJEKTU POD NAZWĄ

„ZMIANA IMIENIA SZKOŁY”

I ZWIĄZANEGO Z NIM ZADANIA „ POZNAJEMY PATRONA SZKOŁY”

DOTYCZY PROPOZYCJI ZMIANY PATRONA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. STEFANA OLSZOWEGO W KOSOWACH

ETAP I

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE

I.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PRAWN

1.Procedura została opracowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Olszowego w Kosowach i podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
2.Powodem weryfikacji i zmiany imienia jest zgłoszona potrzeba w tym kierunku oraz oparcie działań wychowawczych na wartościach związanych z życiem i działalnością patrona, który będzie autorytetem dla społeczeństwa szkolnego i lokalnego oraz wzorem do naśladowania dla uczniów naszej szkoły. Propozycja zmiany imienia szkoły była kilkakrotnie sygnalizowana przez lokalne społeczeństwo, jednak działania były oddalane z powodu braku czasu i środków na ten cel. W związku zaistniałą sytuacją dyrektor podjął działania zmierzające do weryfikacji i zmiany patrona Szkoły Podstawowej w Kosowach. Skierowane zapytania do IPN w Rzeszowie oraz lokalnych historyków nie potwierdziły „ niechlubnej” działalności obecnego patrona i wątpliwości historycznej na podstawie dostępnych materiałów. Jednak osoba patrona wzbudza spory i podziały społeczne lokalnej społeczności. Dyrektor szkoły w związku z weryfikacją historyczno- społeczną oraz planowaną rozbudową szkoły proponuje połączyć działania związane z oddaniem nowo dobudowanych pomieszczeń szkoły z działaniami zmierzającymi do nadania nowego patrona szkoły- uznanego wzoru    i autorytetu dla młodych ludzi – uczniów naszej szkoły.
3. Podstawą opracowania i przyjęcia Procedury jest:

Podstawa prawna:

– Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017 r. poz. 60);

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649);

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170)

II. ZNACZENIE PATRONA SZKOŁY

Szkoła wychowuje przez wszystko, co stanowi szkołę. Nie można więc zredukować roli wychowawczej szkoły wyłącznie do programu wychowawczo- profilaktycznego, szkolnych programów nauczania, czy też różnego rodzaju akcji.  Specyfiką pracy szkoły jest wytwarzanie dóbr duchowych, co wymaga odpowiedniej atmosfery psychicznej. Wychowanie, które jest procesem ciągłym, odbywa się w każdej sytuacji szkolnej. Bardzo pomocnym       w procesie wychowania jest oparcie tegoż procesu o wzór osobowościowy patrona szkoły.Ceremoniał szkolny, zwyczaje związane z patronem szkoły oraz przyjęta koncepcja wychowania powoduje, że szkoła ma swój „klimat”. Patronem szkoły powinien być wzór osobowy: autorytet moralny, wzór patriotyzmu, tolerancji, wzór zrozumiały dla młodego pokolenia i godny naśladowania.W pracę związaną z wyborem patrona powinni zaangażować się uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły, a także społeczność lokalna. Działania te powinny zjednoczyć wszystkie organy szkoły i społeczność lokalną. Po osiągnięciu celu, tj. po nadaniu szkole imienia, działania wychowawcze oparte na wzorcu, którym jest patron szkoły, staną się spójne.

III. WSTĘPNE DZIAŁANIA
1.Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców, uczniów, pracowników szkołyoraz społeczność lokalną o podjęciu działań zmierzających do zmiany jej imienia oraz zaznajamia z wprowadzoną procedurą wyboru patrona Szkoły Podstawowej w Kosowach. Zapoznanie  z zamierzonymi działaniami i procedurą nastąpi dla:

 – Rady Pedagogicznej- podczas posiedzenia rady- 25 kwietnia 2018r;

 – rodziców podczas  wywiadówki/ posiedzenia  Rady Rodziców- 25 kwietnia 2018r;

 – uczniów podczas apelu/ spotkań z wychowawcami poszczególnych klas- do 25 kwietnia 2018r.;

 – całej społeczność szkoły oraz społeczność lokalnej na stronie internetowej wsi Kosowy  i specjalnie utworzonej tablicy w szkole w dostępnym dla rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zainteresowanych osób miejscu do 27 kwietnia 2018r.
2.Dyrektor szkoły powołuje, zarządzeniem, zespół koordynujący do przeprowadzenia zmiany patrona szkoły. W skład zespołu wejdą:

dyrektor;

4 przedstawicieli rady pedagogicznej (w tym opiekun samorządu uczniowskiego- koordynator projektu oraz wychowawcy poszczególnych klas);

3 przedstawicieli samorządu uczniowskiego ( w tym przewodniczący lub jego zastępca );

3 przedstawicieli Rady Rodziców (w tym przewodniczący lub jego zastępca).
3. Zadaniem zespołu koordynującego jest weryfikacja kandydatów, zgłoszonych przez uprawnione osoby zgodnie z Regulaminem, następnie zorganizowanie głosowania ogólnego oraz udokumentowanie tych czynności.
4.Spotkania zespołu koordynującego projekt „Zmiany Imienia Szkoły” zorganizuje dyrektor szkoły lub na prośbę zespołu, wynikającą z potrzeb- sam zespół.

ETAP II

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE ORGANY

SZKOŁY, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ, tj. mieszkańców wsi Kosowy

I.REGULAMIN WYBORU PATRONA SZKOŁY

1.Wprowadzenie

Od wielu lat trwały dyskusje wśród społeczności lokalnej o konieczności dokonania zmianypatrona szkoły- takiego, który byłby autorytetem dla uczniów, miał cechy ponadczasowe i był dla nich wzorem na dalsze życie. Chcielibyśmy więc połączyć uroczystości związane z planowanym oddaniem nowo dobudowanych pomieszczeń szkoły ze zmianą jej imienia.

Poprzez zmianę patrona, szkoła:

– uzyska swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół;

– będzie promować osobę patrona, jego postawę życiową  i dokonania;

– będzie opierać swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona oraz ogólnie uznawanych przez społeczność;

– wzbogaci swoją obrzędowość związaną z patronem.

Wybór patrona to sprawa najwyższej wagi. Nie może to być wybór przypadkowy, nieuzasadniony. Kampania musi być przeprowadzona w sposób przemyślany i kontrolowany.

Przy wyborze społeczność szkolna i lokalna powinna kierować się rangą szkoły i rolą jaką odgrywa w środowisku. Imię szkoły powinno nawiązywać do historii lub współczesności regionu lub Polski, osiągnięć, ważnych, nie budzących kontrowersji kart historii ( zapisanych oraz tych nie zapisanych i nie zweryfikowanych, ale przekazywanych ustnie z pokolenia na pokolenie, budzących konflikty) lub zamiarów na przyszłość. Tylko aktywny udział i poważne podejście do sprawy wyboru patrona przez społeczność szkolną i lokalną gwarantuje satysfakcję, z jaką przez lata szkoła będzie nosić imię wybrane przez ogół społeczeństwa.

 2.Zasady wyboru patrona
a) w wyborze biorą udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, a także mieszkańcy wsi Kosowy;
b) wszyscy realizują projekt pod nazwą „Zmiana Imienia Szkoły”;
c) dyrektor w wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych;
d) dyrektor kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza odpowiedzialnych za ich realizację;
e) wniosek z dokumentacją z realizacji projektu „Zmiana Imienia Szkoły” zawierający propozycję zmiany imienia szkoły-wyłonioną drogą wyborów, zostaje skierowany do organu prowadzącego,tj.Gminy Niwiska;
f) szkoła oczekuje na werdykt organu prowadzącego.

 3.Oczekiwania od kandydatów na patrona

Patronem może być wyłącznie osoba, której istnienie historyczne lub współczesne nie budzi wątpliwości. Podstawową przesłanką wyboru jest idea, aby wybrany patron był autorytetem dla uczniów. Wskazane jest, by proponowany patron nawiązywał do propagowanych w szkole idei tj. np. zdrowego stylu życia, umiejętności współżycia społecznego i współdziałania, pełnego szacunku, życzliwości i sprawiedliwości postępowania wobec ludzi oraz aby był zrozumiałym i stanowiącym wzór dla uczniów- czyli dzieci  i młodzieży w wieku od ok. 6 do ok. 15 lat.

4.Warunki wykluczające kandydata na patrona

 Kandydatem na patrona nie może być osoba, której:

a) imię nosi już, któraś z gminnych szkół;
b) prezentacja będzie powszechnie uznana za nieprzyzwoitą lub powszechnie uznana za nieetyczną;
c) ocena wzbudza oczywiste kontrowersje, spory i podziały społeczne.

5.Składanie propozycji na kandydatów
a) do złożenia propozycji uprawnieni są wyłącznie członkowie społeczności SP w Kosowach ( tj. uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły), a także członkowie społeczności lokalnej ( tj. mieszkańcy wsi Kosowy);
b) osoba zgłaszająca lub grupa osób może złożyć tylko 1 propozycję- kandydata na patrona szkoły ( przez osobę zgłaszającą należy rozumieć pojedynczą osobę, grupę osób np. klasę, itp.);
c) termin zgłoszeń będzie podany w harmonogramie;
d) zgłoszenia będą przyjmowane przez dyrektora szkoły w godzinach jego urzędowania ( od społeczności szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły), a także przez sołtysa wsi Kosowy( od społeczności lokalnej, tj. mieszkańców wsi Kosowy oraz rodziców )
e) zgłoszenie, dla spełnienia wymogów formalnych musi:
być napisane czytelnym pismem ręcznym lub komputerowym, w języku polskim, zgodnie z załącznikiem nr 1;
zawierać czytelny podpis osoby zgłaszającej kandydaturę;
zawierać uzasadnienie – dlaczego kandydat ma zostać patronem SP w Kosowach;
mieć dodatkowo załączone materiały, służące do prezentacji kandydata.

6.Weryfikacja propozycji na kandydatów.

            Zespół koordynujący, w terminie 5 dni roboczych od wyznaczonego dnia zakończenia składania wniosków dokona weryfikacji złożonych kandydatur. Weryfikacja polegać będzie na stwierdzeniu spełnienia wymogów określonych niniejszym Regulaminem. Przyjęcie oraz odrzucenie propozycji na kandydatów patrona zostanie udokumentowane w formie protokołu. Protokół powinien zawierać uzasadnienie ewentualnego odrzucenia propozycji.

7.Wybór kandydatów

            W wyborze kandydata na patrona może brać udział każdy członek społeczności szkolnej (uczeń, rodzic, nauczyciel, pracownik szkoły), a także lokalnej ( mieszkaniec wsi Kosowy). Zarówno podczas składania propozycji kandydatów, jak i przy jego wyborze społeczność szkolna i lokalna powinna kierować się charakterem i specyfiką szkoły. Należy wziąć pod uwagę przedział wiekowy uczniów, a co za tym idzie ich poziom wiedzy, rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.

ETAP III

 Wybory kandydata przez poszczególne organy szkoły, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz społeczność lokalną, tj. mieszkańców wsi Kosowy

1.Wybór kandydata przez poszczególne organy szkoły, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły oraz społeczność lokalną, tj. mieszkańców wsi Kosowy.

a) wybory kandydata na patrona przez uczniów

Na gazetce znajdującej się na korytarzu szkolnym zostanie wywieszona lista zgłoszonych kandydatów uczniów wraz z uzasadnieniem ( zgodnie z załącznikiem nr 1). Na godzinach wychowawczych odbędą się dyskusje, prezentacje na temat zgłoszonych przez uczniów kandydatów na patrona szkoły. W wyznaczonym terminie odbędą się wewnątrzszkolne, tajne wybory uczniów ( zgodnie z załącznikiem nr 2).Powołana komisja skrutacyjna( w składzie: opiekun samorządu uczniowskiego, zespół koordynujący- 3 wybranych przedstawicieli uczniów) przeliczy głosy i sporządzi protokół z  wewnątrzszkolnych wyborów uczniów, wskazując jednego kandydata uczniów, który uzyskał przewagę większością głosów oraz umieści wyniki na tablicy ogłoszeń na korytarzu szkolnym.

b) wybory kandydata na patrona przez nauczycieli i pracowników szkoły

Zostanie sporządzona lista z propozycją kandydatów nauczycieli oraz pracowników szkoły wraz z uzasadnieniem( zgodnie z załącznikiem nr 1)  i wywieszona w pokoju nauczycielskim. Na zebraniu rady pedagogicznej ( klasyfikacyjnym-rocznym)  w określonym harmonogramem terminie pod kierunkiem przewodniczącego przedstawione zostaną kandydatury nauczycieli i pracowników szkoły. W terminie, jaki zostanie ściśle określony harmonogramem odbędą się  wewnątrzszkolne wybory jednego kandydata nauczycieli i pracowników szkoły ( zgodnie z załącznikiem nr 3). Powołana komisja skrutacyjna ( w składzie: dyrektor, zespół koordynujący- 4 wybranych przedstawicieli nauczycieli) przeliczy głosy i sporządzi protokół z  wewnątrzszkolnych wyborów, wskazując jednego kandydata nauczycieli i pracowników szkoły, który uzyskał przewagę większością głosów oraz umieści wyniki na tablicy ogłoszeń na korytarzu szkolnym.

c) wybory kandydata na patrona przez rodziców i mieszkańców wsi Kosowy

Zostanie sporządzona lista z propozycją kandydatów rodziców i mieszkańców wsi Kosowy( zgodnie z załącznikiem nr 1)  oraz wywieszona w Domu strażaka w Kosowach ( lub na stronie internetowej wsi Kosowy). Na ustalonym harmonogramem zebraniu wiejskim odbędzie się dyskusja nad wyborem patrona ze złożonych propozycji zawierających uzasadnienie. Następnie drogą głosowania wybrany zostanie jeden kandydat rodziców i mieszkańców wsi Kosowy ( zgodnie z załącznikiem nr 4). Odpowiedzialny za przeprowadzenie głosowania jest sołtys wsi Kosowy. Powołana komisja skrutacyjna ( w składzie: sołtys wsi Kosowy, zespół koordynujący- 3 wybranych przedstawicieli rodziców) przeliczy głosy i sporządzi protokół z wyborów, wskazując jednego kandydata rodziców i mieszkańców wsi Kosowy, który uzyskał przewagę większością głosów, wyniki umieści  na tablicy ogłoszeń znajdującej w Domu Strażaka w Kosowach ( lub na stronie internetowej wsi Kosowy) oraz na korytarzu szkolnym.
2.Na stronie wsi Kosowy do terminu ustalonego harmonogramem zostanie przedstawiona zbiorcza lista trzech kandydatów z ich prezentacją- uzasadnieniem( 1- uczniów, 1- nauczycieli i pracowników szkoły, 1- rodziców i mieszkańców wsi Kosowy).

ETAP IV      

    Prezentacja kandydatów i ogólne wybory

 1.Przebieg prezentacji kandydatów na patrona

Prezentacja wyborcza kandydatów polegać będzie na przedstawieniu:
a) osiągnięć, dorobku;
b) ewentualnych powiązań ze środowiskiem lokalnym szkoły;
c) argumentów przemawiających za kandydatem, jako autorytetem dla uczniów.

W wyznaczonym harmonogramem termiena terenie szkoły umieszczone zostaną przygotowane prezentacje dotyczące kandydatów na patrona. W okresie tym wychowawcy klas, podczas godzin wychowawczych, zapoznają uczniów ze zgłoszonymi propozycjami omawiając każdą z nich i prowadząc dyskusje z uczniami. Uczniowie pod opieką wychowawców przygotują plakaty informacyjne i gazetki nauczyciele wygłoszą prelekcje oraz przeprowadzą lekcje wychowawcze. Działania te mają przybliżyć całej społeczności szkolnej sylwetki 3 kandydatów na patrona.

2.Ogólne wybory patrona

W wyznaczonych harmonogramem dniach odbędą się ogólne, tajne, dobrowolne wybory patrona szkoły spośród trzech przedstawionych kandydatów na patrona. Uczestniczyć w nich będą uprawnieni, tj. społeczność szkolna i lokalna ( zgodnie z załącznikiem nr 5). Nad procedurą głosowania czuwać będzie zespół koordynujący. Wszyscy uprawnieni do głosowania będą oddawać głosy do przygotowanej urny w budynku szkoły ( lub/ oraz w Domu Strażaka w Kosowach).

3.Wybór patrona

1.Drogą tajnego głosowania spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów społeczność  szkolna i lokalna wybierze większością oddanych głosów jednego kandydata na patrona. Wybory zostaną przeprowadzone w  dniach określonych w harmonogramie działań. Przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z wyborów zajmie się komisja skrutacyjna w składzie: dyrektor, opiekun samorządu uczniowskiego- koordynator projektu, przewodniczący ( lub z- ca) rady rodziców, przewodniczący ( lub z- ca) samorządu uczniowskiego), sołtys wsi Kosowy. Jeżeli taką samą lub zbliżoną liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie powtórzone. Spośród kandydatur z największą ilością głosów wybrany zostanie jeden, który uzyska najwięcej głosów.

2.Opieczętowane karty do głosowania ( załącznik nr 5) zostaną wydane w dniu wyborów.Na karcie znajdować się będą wszystkie wytypowane 3 kandydatury na patrona.
3.Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo oddać 1 głos.
4.Przebieg głosowania
a) Głosy ważne:
– warunkiem ważności głosu jest oddanie głosu na nie więcej niż 1 kandydata. Głosuje się przez postawienie znaku „X” w kratce z prawej strony obok nazwiska 1 kandydata.
b) Głosy nieważne:
– oddanie głosu na więcej niż 1 kandydata, czyli postawienia znaku „X” w kratkach obok nazwisk więcej niż 1 kandydata;
– nieoddania głosu na któregokolwiek kandydata, czyli niepostawienia znaku „X” w kratce obok nazwiska któregokolwiek kandydata;
5.Nieważne są karty inne niż ustalone lub nieopatrzone pieczęcią szkoły.
6.Po zakończonym głosowaniu komisja skrutacyjna dokona zliczenia oddanych głosów, a następnie sporządzi protokół z komisyjnego przeliczenia głosów( załącznik nr 6).
7.Za wybranego kandydata zostanie uznany ten, na którego zostanie oddanych najwięcej, ważnych, głosów.
8.W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów, zostanie wyznaczony termin wyborów uzupełniających.
9.Dyrektor szkoły w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia zliczania głosów poda informację, kto został wybrany kandydatem na patrona SP w Kosowach. Informacja ta zostanie wywieszona tablicy ogłoszeń znajdującej się w szkole oraz zamieszczona na stronie internetowej wsi Kosowy.
10.Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski skierują wspólny wniosek, do organu prowadzącego o nadanie nowego imienia szkole. W dokumencie tym znajdzie się także wyczerpująca prezentacja sylwetki patrona.

ETAP V

Przygotowanie wniosku o zmianę imienia szkoły  i przygotowania do uroczystości

 

1.Protokół z realizacji projektu

Po przeprowadzeniu głosowania i publicznym ogłoszeniu wyniku wyborów patrona, dyrektor sporządzi protokół z realizacji projektu „Zmiana Imienia Szkoły”. Dokument ten zostanie przekazany do organu prowadzącego. Znajdzie się w nim także wyczerpująca prezentacja sylwetki patrona i uzasadnienie zmiany oraz wyboru imienia.

2.Poznajemy patrona szkoły

Po dokonaniu wyboru i zgłoszeniu kandydatury patrona w szkole będzie realizowane zadanie: ,,Poznajemy  patrona szkoły”. Realizacja tego zadania ma na celu przybliżenie postaci patrona i przygotowanie uroczystości nadanie szkole nowego imienia. Szczegółowy plan działań zostanie ustalony harmonogramem.

3.Kampania informacyjna

Realizacji projektu, którego celem jest wybranie i poznanie patrona szkoły towarzyszyć będzie przez cały czas trwania akcja informacyjna.Na korytarzu  szkolnym wyeksponowane zostaną gazetki i plakaty ( lub na stronie wsi Kosowy). Nad ich aktualizacją czuwać będzie dyrektor oraz koordynator projektu- opiekun samorządu uczniowskiego. Harmonogram działań oraz inne związane z projektem informacje będą dostępne na tablicy ogłoszeń znajdującej się w szkole oraz na internetowej stronie wsi Kosowy.

4.Uroczystość nadania imienia

Scenariusz uroczystości nadania nowego imienia zostanie opracowany po akceptacji naszego wniosku przez  organ prowadzący szkołę.

 

Uwagi

1.Dyrektor ze względów organizacyjnych zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, procedur realizacji poszczególnych etapów oraz składu komisji skrutacyjnych oraz zespołu koordynującego projekt.

2.Spotkania, wszelkie zatwierdzenia i prace zespołu koordynującego projekt mogą odbywać się w składzie co najmniej ½ jej członków.

3.Każda zmiana zostanie wprowadzona w formie aneksu i podana do publicznej wiadomości.

 

Procedurę wyboru patrona opracował dyrektor szkoły: Bożena- Bajor Kwaśnik

 

Procedurę pozytywnie zaopiniowano w dniu 25.04.2018r.

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 25.04.2018r.