OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Niwiska ogłasza nabór na stanowisko instruktora
świetlicy wiejskiej w Kosowach

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Niwiska, 36-147 Niwiska 430

 • Określenie stanowiska:

Instruktor świetlicy wiejskiej w Kosowach (w wymiarze 20h/tygodniowo – 0,5 etatu)

 • Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

– minimum wykształcenie średnie

Wymagania dodatkowe:

– zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, kreatywność, rzetelność

– doświadczenie na podobnym stanowisku lub w pracy z dziećmi

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

– organizacja pracy świetlicy wiejskiej – sporządzanie planu pracy świetlicy w uzgodnieniu z sołtysem, radą sołecką, dyrektorem szkoły, organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie sołectwa, pod nadzorem Dyrektora GOKiB w Niwiskach

– ścisła współpraca z sołtysem, radą sołecką i organizacjami działającymi na terenie sołectwa w zakresie prac wykonywanych na rzecz sołectwa,

– prowadzenie dziennika zajęć świetlicy wiejskiej,

  – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (pomoc dzieciom w nauce, gry i zabawy świetlicowe, itp.), pomoc w realizacji indywidualnych inicjatyw dzieci i młodzieży w szczególności tych dotyczących organizacji czasu, propozycje spędzania wolnego czasu dla osób starszych, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

– działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki regionalnej (poprzez tworzenie warunków
dla rozwoju rękodzieła ludowego i artystycznego, a także folkloru),

– organizowanie konkursów plastycznych, muzycznych, sportowych i innych wg zainteresowań społeczności lokalnych,

– przygotowanie wystaw z prac wykonywanych podczas zajęć oraz wykonywanie i zmiana dekoracji zgodnie z porami roku lub świętami,

– organizowanie imprez z okazji świąt okolicznościowych, przygotowanie oprawy artystycznej z okazji świat państwowych,

– odpowiedzialność za przebywające w świetlicy dzieci i młodzież,

– dbanie o powierzone mienie, które znajduje się na stanie świetlicy oraz odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt,

–  dbanie o estetykę i czystość w pomieszczeniach świetlicowych oraz wokół obiektu,

– przygotowywanie bieżących informacji o działalności świetlic na stronę www.niwiska.pl,

– inne zadania zlecone przez Pracodawcę lub Dyrektora GOKiB w Niwiskach, który sprawuje   nadzór merytoryczny nad działalnością świetlic, w tym  zastępstwa w pracy w innych placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie gminy Niwiska.

 • Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz,
  że korzysta z pełni praw publicznych,
 • list motywacyjny i życiorys (CV) opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę
  na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego”
 • pisemna koncepcja funkcjonowania placówki obejmująca:

– organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą
      i dorosłymi,

–    współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 • Informacja o warunkach pracy:
 • Instruktor świetlicy wiejskiej
 • wymiar czasu pracy: 20 godzin tygodniowo tj. 0,5 etatu,
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, tj. do 9.02.2021r. do 30.06.2021r. – po tym okresie nie wyklucza się zawarcia umowy na dalszy okres lub zmiany formy zatrudnienia
 • zastępstwo w pracy w innej placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie gminy Niwiska
 • miejsca pracy: budynek SP Kosowy
 • praca świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych,
 • przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 9.02.2021r.
 • dojazd do pracy we własnym zakresie
 • Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Niwiska lub pocztą na adres urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.02.2021 roku
do godz. 1000
w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem
do korespondencji, z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej
w Kosowach
.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Niwiska po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostaną niezwłocznie przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Niwiska.

 (-) Elżbieta Wróbel

Wójt Gminy Niwiska

Niwiska, 04.02.2021r.